top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij www.boscoapp.com (samen met de webtoepassing, inhoud, merken en services, de “application”). Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze applicatie gebruikt, zodat u op de hoogte bent van uw wettelijke rechten en plichten met betrekking tot Alerteenz Ltd. (״Bosco״,”Boscoapp”_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_״we״ & ״our״or ״us״). Door de toepassing te openen of te gebruiken, erkent u uitdrukkelijk en gaat u ermee akkoord dat u een juridische overeenkomst met ons aangaat en dat u deze_cc781905-5cde-3194-bb3b hebt begrepen en ermee instemt te voldoen aan en wettelijk gebonden te zijn aan deze -136bad5cf58d_Gebruiksvoorwaarden, samen met de Privacy Policy (de״Voorwaarden״). U doet hierbij afstand van alle toepasselijke rechten op vereiste een originele (niet-elektronische) handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische gegevens, voor zover niet verboden onder de toepasselijke wetgeving. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden, gelieve de applicatie dan niet te openen of te gebruiken.

1. Achtergrond.  De applicatie is bedoeld als een hulpmiddel om ouders te helpen en hen gemoedsrust te geven regarding hun kind mobiele en real-life activiteit,_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c ouders volgen de activiteiten van hun kind op het mobiele apparaat van het kind.

2. Wijziging van de voorwaarden.  We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Dergelijke change wordt van kracht tien (10) dagen na het plaatsen van de herziene Voorwaarden op de Applicatie, en uw voortgezet gebruik van de Applicatie daarna betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

3. Mogelijkheid om voorwaarden te accepteren.  De applicatie is alleen bedoeld voor personen van achttien (18) jaar of older. Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u deze voorwaarden met uw ouder of voogd doornemen voordat u de applicatie bezoekt of gebruikt om er zeker van te zijn dat u en uw ouder of voogd deze begrijpen these voorwaarden en ga ermee akkoord.

4. Toegang tot applicaties. Zolang deze Voorwaarden van kracht zijn, verlenen wij u hierbij toestemming om visit te bezoeken en de Applicatie te gebruiken op voorwaarde dat u deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving naleeft.

5. Beperkingen.  U mag niet: (i) enig deel van de Applicatie kopiëren, verspreiden of wijzigen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; (ii) gebruiken, wijzigen, afgeleide werken maken van, overdragen (door verkoop, wederverkoop, licentie, sublicense, downloaden of anderszins), reproduceren, distribueren, weergeven of openbaar maken van Inhoud (hieronder gedefinieerd),_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_behalve zoals hierin uitdrukkelijk toegestaan; (iii) servers of netwerken die zijn verbonden met de applicatie verstoren; (iv) een geautomatiseerd systeem gebruiken of starten (inclusief maar niet beperkt tot "robots" en "spiders") om toegang te krijgen_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_de toepassing; en/of (v) het omzeilen, uitschakelen of anderszins verstoren van beveiligingsgerelateerde functies van the Applicatie of functies die het gebruik of het kopiëren van enige Inhoud voorkomen of beperken of die afdwingen limitations bij gebruik van de Applicatie.

6. Bosco-app-applicatie.

6.1 General: Boscoapp-applicatie heeft twee mobiele applicaties, de ouderapplicatie die op het apparaat staat dat de meldingen ontvangt ("Parent App") en de onderliggende applicatie, die informatie verzamelt (zie ons privacybeleid voor meer details) en het analyseren van de invoer, die moet worden geïnstalleerd op het monitoring device ("Child App").

6.2. Gebruik van de applicatie : Boscoapp is een service die de activiteit van uw kindertelefoon controleert, de  u via de ouderapp, e-mail, sms of andere middelen notifications and rapporten. Ons systeem is een leersysteem en biedt meldingen en rapporten op basis van elk child learnings. Door een account aan te maken bij Boscoapp, machtigt u ons uitdrukkelijk om de activiteit van uw kind te volgen, met behulp van hun naam en de andere persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals, maar niet beperkt tot_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_to geboortedatum en geslacht. In de Kind App kun je ervoor kiezen om ons te machtigen om informatie te verzamelen van andere diensten zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram. Boscoapp verzamelt en bewaart deze persoonlijke_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_information en gebruik het om u meldingen en rapporten te sturen met betrekking tot de activiteit van uw kind. Het is uw verantwoordelijkheid om uw kind te informeren over uw registratie bij Boscoapp en het feit dat het gebruik van de mobiel van uw kind door ons wordt gecontroleerd. Door persoonlijke informatie over een kind te verstrekken, verklaart en garandeert u dat u de wettelijke voogd bent van een dergelijk kind, en dat het u niet wordt verboden door law om dergelijke informatie aan ons te verstrekken .

BOSCOAPP DOET GEEN VERKLARINGEN OVER HET TYPE OF INFORMATION DAT DOOR ONS SYSTEEM WORDT GEDETECTEERD OF DIE BEVAT IS INFORMATION DAT IS GEDETECTEERD DOOR ONS SYSTEEM OF DAT IS BEVAT IN DE KENNISGEVING 3194-bb3b-136bad5cf58d_DE TOEPASSINGEN OM EVENTUELE BIJZONDERE INFORMATIE TE DETECTEREN.

ALS U BEZORGD HEBT OVER DE INFORMATIE IN A NOTICE MET BETREKKING TOT DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN UW KIND OF ANDERS NOTICE MET BETREKKING TOT DE ONLINE ACTIVITEITEN VAN UW KIND OF ANDERSZINS U. 3194-bb3b-136bad5cf58d_DETECT OF VERDACHTE CRIMINELE ACTIVITEIT, OF GELOOF DAT ER EEN RISICO IS VAN HARM VOOR EEN INDIVIDU, BENT U UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR RAPPORTAGE_cc781994  

HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN IS NIET BEDOELD TER VERVANGING OF VERVANGING VAN UW WETTELIJKE EN ETHISCHE VERANTWOORDELIJKHEDEN TER BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN_cc781905-5cde-3194-bb3b-136BAD5cf58d_LEGAL EN ETHISCHE VERANTWOORDELIJKHEID OM DE GEZONDHEID EN HET WELZIJN TE BESCHERMEN BOSCOAPP IS NOT VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE VERTROUWEN OF BESLISSINGEN DIE DOOR U GEMAAKT ZIJN OP BASIS VAN DE INFORMATIE DIE VIA DE TOEPASSING VOOR U BESCHIKBAAR IS.

6.3 Toestemmingen en verantwoordelijkheid. Zonder beperking tot Sections ‎7 (Account) en ‎11 (User Submissions) below App, als u de Childbelow-app installeert ander mobiel apparaat dan het uwe, verklaart u and warrant dat (a) u de ouder of voogd van het kind bent; (b) dat alle door u verstrekte informatie  juist is.

7. Account. 

7.1   _cc781905__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf583-5c58-cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c94055c5831-bad51994__5d__cc -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Een account aanmaken. Om de diensten van de Applicatie te gebruiken, moet u zich registreren en een account aanmaken ("Account"). Wanneer u uw account aanmaakt, moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken over  uzelf en uw kind/kinderen. U bent als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt in uw Account, en u moet uw accountwachtwoord veilig bewaren. U moet Alerteenz onmiddellijk op de hoogte stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de activiteit die plaatsvindt in verband met uw account. Als u uw account wilt verwijderen, kunt u een e-mailverzoek sturen naar Boscoapp op info@boscoapp.com

 

7.2 Types of Accounts. Als je voor het eerst een Account aanmaakt, heb je het recht om de applicatie te gebruiken voor een proefperiode (de lengte van kan van tijd tot tijd veranderen, en is geheel naar ons eigen goeddunken) gedurende welke het gebruik van de applicatie gratis is en alle beschikbare functies van de applicatie omvat (de "proefperiode"). Na het verstrijken van de proefperiode kunnen we de gratis toegang tot sommige functies beperken en de gratis toegang tot de basisfuncties van de applicatie alleen laten ("gratis account"). De toegang tot alle functies van de applicatie is onderworpen aan een betaling van een maandelijkse vergoeding (het bedrag is naar eigen goeddunken onderworpen) (de "Premium Account"). U kunt op elk moment beslissen om over te stappen van de Gratis Account naar de Premium Account en vice versa.

 

 

8. Intellectuele eigendomsrechten.

8.1 Inhoud en merken. De (i) inhoud op de applicatie, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, documents, artikelen, brochures, beschrijvingen, producten, software, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's,_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_interactive functies en diensten (gezamenlijk de "Materialen"), (ii) en Gebruikersinzendingen, zoals gedefinieerd below (samen met de Materialen, de "Inhoud"), en (iii) de handelsmerken, dienstmerken en logo's die daarin ("Merken") zijn opgenomen, zijn eigendom van Alerteenz en/of zijn licentiegevers en kunnen worden beschermd door toepasselijke auteursrechten of andere intellectuele eigendomswetten en verdragen. “Boscoapp”, het Boscoapp-logo, en andere merken zijn merken van Alerteenz of haar dochterondernemingen. Alle andere handelsmerken, servicemerken en logo's die in de Applicatie worden gebruikt, zijn de handelsmerken, servicemerken of logo's van hun respectieve eigenaren. We behouden alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en op de Applicatie en de Inhoud.

8.2. Gebruik van inhoud. Inhoud op de applicatie wordt aan u verstrekt voor uw informatie en persoonlijk gebruik only en mag niet worden gebruikt, gewijzigd, gekopieerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht,_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_licensed, gedecompileerd of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt, moet u alle copyright- en andere proprietary-kennisgevingen daarin behouden.

9. Bronnen en inhoud van derden.

9.1 De Applicatie kan u in staat stellen om inhoud van externe bronnen (hieronder gedefinieerd) die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons te bekijken, te openen, ernaar te linken en te gebruiken ("Inhoud van derden"). De toepassing may  stelt u ook in staat om te communiceren en te communiceren met bronnen van derden. "Bron(nen) van derden" means: (i) webapplicaties en diensten van derden; en (ii) onze partners en klanten.

9.2. We zijn niet gelieerd aan en hebben geen controle over bronnen van derden. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, gebruiksvoorwaarden, privacybeleid, acties of praktijken van derden Sources. Lees de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van elke externe bron waarmee u interact met voordat u zich bezighoudt met dergelijke activiteiten.

9.3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en we wijzen uitdrukkelijk alle garanties af met betrekking tot de nauwkeurigheid, passendheid, het nut, de veiligheid of de intellectuele eigendomsrechten (hieronder gedefinieerd) van, of met betrekking tot,_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_alle inhoud van derden.

9.4. We onderschrijven geen advertenties, promoties, campagnes, producten, diensten of ander materiaal dat is opgenomen in inhoud van derden of dat aan u is gecommuniceerd vanuit een externe bron.

9.5. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw interactie met een externe bron. U gaat akkoord met waive, en doet hierbij afstand van alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u heeft tegen Alerteenz, en ontslaat Alerteenz van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van en

interactie op enige inhoud van derden en van uw interactie met een bron van derden. Als u een vraag of klacht heeft over een externe bron of inhoud van derden, gaat u ermee akkoord om direct contact op te nemen met de externe bron.

1o. Informatie Beschrijving. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. We kunnen en zullen echter niet waarborgen dat de inhoud die beschikbaar is in de applicatie nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of fout- free is. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in of aan de Inhoud, of een deel daarvan, in onze enige judgment, zonder de vereiste van kennisgeving voorafgaand aan of na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen in de

Inhoud. Uw gebruik van de inhoud, of een deel daarvan, is uitsluitend op eigen risico en responsibility.

11. Privacy. We zullen alle persoonlijke informatie die we verzamelen of verkrijgen in verband met de Applicatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat beschikbaar is op_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_http://www.boscoapp.com/privacy-policy (“Privacybeleid”). U stemt ermee in dat we personal information die u ons verstrekt of ter beschikking stelt, mogen gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid.

12. Garantiedisclaimers.

12.1 Deze sectie is van toepassing ongeacht of de diensten die onder de Applicatie worden geleverd tegen betaling zijn. Toepasselijke wetgeving staat de uitsluiting van bepaalde garanties mogelijk niet toe, dus in die mate bepaalde uitsluitingen set hierin mogelijk niet van toepassing.

12.2. DE TOEPASSING WORDT GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, EN ZONDER GARANTIE VAN ENIGE AARD, EXPLICIET OF IMPLICIET. ALERTEENZ WIJST HIERBIJ AF ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GESCHIKTHEIDSGARANTIE VAN MERKEN STATUUT OF UIT EEN HANDEL OF USAGE OF HANDEL. ALERTEENZ GARANDEERT NIET DAT DE APPLICATIE VRIJ VAN BUGS, BEVEILIGINGSINBREUKEN, OF VIRUSAANVALLEN ZAL ZIJN. DE TOEPASSING MAY AF en toe niet BESCHIKBAAR IS VOOR ROUTINEONDERHOUD, UPGRADE OF ANDERE REASONS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALERTEENZ NIET VERANTWOORDELIJK WORDT GEHOUDEN VOOR ENIGE CONSEQUENCES AAN U OF ENIGE DERDE PARTIJ THAT78 MAYN-RESULTAAT_PRO VERBINDINGEN, VERKEERSOPLOSSING OF OVERBELASTING OF OUR OF ANDERE SERVERS. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN OF GARANDEREN GEEN ENKEL CONTENT, PRODUCT OF DIENST DIE WORDT AANGEBODEN OF ADVERTISED ON THE_cc783194-05-5cHI-cc783194

12.3. U ERKENT SPECIAAL DAT ALERTEENZ NIET VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR DE INDIENINGEN OF HET GEDRAG VAN DE GEBRUIKER (INCLUSIEF LEERLIJKE, BESLUITENDE, ILLEGALE,_cc789405-53APP-LICATIE) OF HARM OR DAMAGE VAN HET VOORGAANDE RUST VOLLEDIG BIJ U.

12.4. BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN ONS PRIVACYBELEID, MAAKT ALERTEENZ GEEN ENIGE VERKLARINGEN, GARANTIES OF CONDITIONS OF DE VEILIGHEID VAN ALLE INFORMATIE DIE U KUNT VERSTREKKEN OF ACTIVITEITEN

TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE BETEKENT U TIJDENS UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE.

13. Beperking van aansprakelijkheid.

NIETTEGENSTAANDE IETS IN HET TEGENGESTELDE, EN IN DE VOLLEDIGE MATE WETTELIJK TOEGESTAAN:

13.1 ALERTEENZ IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, VOORBEELDIGE, SPECIALE, CONSEQUENTIAL, OF INCIDENTELE SCHADE VAN WELKE AARD, OF VOOR ENIG GEGEVENSVERLIES,de-cc3194-05c3 WINST OF REPUTATIE DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE VOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID OM DE APPLICATIE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS ALERTEENZ VAN DE POSITIE VAN S.S.B.S.D.B.31905-5cde-13UCHOF-bb358D IS GEADVISEERD VERLIEZEN. In sommige rechtsgebieden is de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande beperkingen kunnen_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d niet op u van toepassing zijn.

13.2. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALERTEENZ VOOR ENIGE SCHADE VOORKOMENDE ONDER DEZE VOORWAARDEN OF UIT UW GEBRUIK VAN, OF ONMOGELIJKHEID TE GEBRUIKEN, DE_cc781905-5cde-31945-bb3bd_cc781905-5cde-31945-bb358 , INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U BETAALD AAN ALERTEENZ VOOR HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET BRENGEN VAN THE APPLICATIE GEDURENDE DE DRIE (3) MAANDEN VOORAFGAAND AAN HET BRENGEN VAN THE APPLICATIE

14. Vrijwaring. U stemt ermee in Alerteenz en onze gelieerde ondernemingen en onze respectieve functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade,_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_obligations, verliezen, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenhonoraria) voortvloeiend uit: (i) uw gebruik van, of onvermogen om de applicatie te gebruiken; (ii) uw Gebruikersinzendingen; (iii) your interaction met een applicatiegebruiker; of (iv) uw schending van deze Voorwaarden.

15. Duur en beëindiging. Deze voorwaarden zijn van kracht totdat ze door Alerteenz of u worden beëindigd. Alerteenz, in its enige goeddunken, heeft het recht om deze voorwaarden en/of uw toegang tot de applicatie, of een part daarvan, onmiddellijk en met of zonder oorzaak (inclusief, zonder enige beperking, voor a breach van deze Voorwaarden). Alerteenz is niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor beëindiging van de Applicatie, of enig deel daarvan. Als u bezwaar maakt tegen een voorwaarde of voorwaarde van deze voorwaarden, of enige sequentiële wijzigingen daarvan, of als u op enigerlei wijze niet tevreden bent met de toepassing, uw enige_cc781905-bbcb-3194- -136bad5cf58d_recourse is om het gebruik van de Applicatie onmiddellijk te staken. Na beëindiging van deze Voorwaarden, zal you  al het gebruik van de Applicatie staken.

U kunt op elk moment verzoeken om uw account te beëindigen door contact met ons op te nemen via info@boscoapp.com. Houd er rekening mee dat alleen het verwijderen van de applicatie uw account en de details ervan, inclusief alle bijbehorende informatie, die nog steeds op onze systemen zou blijven staan, niet verwijdert.  Als u alleen wilt stoppen met het monitoren van een mobiel apparaat, moet u dat apparaat verwijderen uit de lijst met bewaakte apparaten in de applicatie en de onderliggende app van dat apparaat verwijderen.

 

Bij beëindiging van deze Voorwaarden of uw account, om welke reden dan ook, wordt uw recht om de applicatie en de diensten die wij leveren te gebruiken beëindigd en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de applicatie; en we zijn niet aansprakelijk jegens u voor beëindiging van de toegang tot de applicatie.

 

16.Wijzigingen in de applicatie

We kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de lay-out, het ontwerp, de reikwijdte, functies of beschikbaarheid van de applicatie en de service die we daarin bieden, wijzigen.

 

17. Onafhankelijke contractanten. You en Alerteenz zijn onafhankelijke contractanten. Niets in deze voorwaarden creates een partnerschap, joint venture, agency, of arbeidsrelatie tussen u en Alerteenz. U mag onder geen enkele omstandigheid geen warranties, representaties, toezeggingen of verplichtingen aangaan of ondernemen namens Alerteenz.

18. Assignment. Deze voorwaarden, en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet worden overgedragen of door u worden toegewezen, maar kunnen worden toegewezen_cc781905-5cde-31945-bb358-136badby Alerteenz zonder beperking of kennisgeving aan u.

19. Algemeen.  Deze voorwaarden en de relatie tussen u en Alerteenz worden beheerst door and in overeenstemming met de wetten van de staat Israël, ongeacht de principes van conflict of wetten. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Tel Aviv-Jaffe, Israël, en af te zien van eventuele jurisdictie, locatie of ongelegen forumbezwaren tegen dergelijke rechtbanken , voorzien dat Alerteenz een voorlopige voorziening kan vorderen bij elke court van bevoegde jurisdictie. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Alerteenz met betrekking tot de toepassing. If any bepaling van deze voorwaarden wordt door een rechtbank als ongeldig beschouwd bevoegde jurisdictie, heeft de ongeldigheid van dergelijke provision geen aantasting van de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, die in_cc781905-5cde-3194-bb358d_bad5cfff van kracht blijven en van kracht blijven . Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze Terms zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende waiver van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het verzuim van een partij om enig recht te doen gelden of_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_provision onder deze Terms vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. -136bad5cf58d_MAY ZIJN VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE TOEPASSING MUST BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5819d-5ACTION. -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_DERGELIJKE OORZAAK VAN ACTIE IS PERMANENT VERSLOTEN.

Laatst bijgewerkt: 10 januari 2019

bottom of page